Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se19 poster

Snedkernes Efterårsudstilling 2019

Sted / Location:

Dansk Arkitektur Center / Danish Artchiecture Center, DAC
BLOX, Bryghuspladsen 10
DK – 1473 København K

www.dac.dk

Tid / Date:

Udstillingsperiode
8. november 2019 – 3. maj 2020
/
Exhibition period
8 November – 3 May 2020

Åbent:
Alle dage 10-18
Torsdag 10-21

Priser:
Voksne: 110 kr.
Studerende: 85 kr.
Alle under 26 år gratis adgang

Opening hours:
Every day: 10–18
Thursday: 10–21

Admission:
Adults: DKK 110
Students: DKK 85
Under 26 years of age:
free admission

Foto / Photo:

Casper Sejersen
www.caspersejersen.com

Grafik / Graphic:

Claus Due
www.studioclausdue.dk

Udstillingsdesign / Exhibition design:

Jacob Manz
jacob@manzdesign.dk

Oversættelse / Translation:

Dorte Herholdt Silver
dortesilver@hotmail.com

Tekst og redigering / Text and edit:

Udstillernes tekster er skrevet af designerne selv, mens alle andre tekster til Snedkernes Efterårsudstilling 2019 er forfattet af Charlotte Jul
/
The texts about the individual exhibits were written by the designers themselves. All other texts for the Cabinetmakers' Autumn Exhibition 2019 were written by Charlotte Jul.
Charlotte Jul
www.charlottejul.com

Trykkeri / Printing:

Narayana
www.narayana.dk

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen / We thank the following foundations and sponsors for supporting the exhibition:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 // Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968
Gurli og Paul Madsens Fond
Holger Kvist Fonden
KrogagerFonden
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design // Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding
Scandinavian Tobacco Group´s Gavefond
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond TUUF Fonden
Toyota-Fonden // Toyota Foundation
exponent
LAYHER
Syncro

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

Hvordan skal vi bo om 20 år?
Hvordan skal vi genanvende materialer og
indrette os, når pladsen bliver mindre og menneskene flere?

Snedkernes Efterårsudstilling 2019 kaster sig ind i formgivningen af en bæredygtig fremtid med 35 eksperimenterende møbler til en klimapresset verden.

/

How should we build and live 20 years from now?
How should we reuse materials and minimize our waste?
How should we design our homes as space grows scarce, and the earth’s population increases?

The Cabinetmakers’ Autumn Exhibition 2019 takes on the task of designing a sustainable future with 35 experimental furniture designs for a world facing global climate challenges.

Bæredygtige fremtidsperspektiver

Re-think
Re-use
Re-duce

Menneskehedens store udfordring er at passe på kloden, så vi alle kan være her – nu og i fremtiden. Samtidig ser vores liv ud til at blive mere og mere komplekse med globale samarbejder og ændrede boformer med større mobilitet. Det er i dette spændingsfelt, at årets SE-udstilling, Re-think, Re-use, Re-duce, udspiller sig.

Vi skal passe på vores ressourcer, hvis vi skal kunne designe og producere møbler til fremtidens boformer. Nye materialer sammen med minimering og genbrug af de eksisterende er således en væsentlig forudsætning for at kunne blive ved med at skabe interessante udtryk. Hamp, ålegræs, pil, filt, papir, naturgummi, savsmuld, plantefibre, tekstil, glas og aluminiumsspåner er nogle af de materialer, årets SE-udstilling er designet af.

Borde, stole, reoler og opbevaring er således tænkt i langtidsholdbare, bæredygtige baner. Nogle møbler er multifunktionelle, andre er minimale i materialeforbrug eller optimale i funktionalitet, mens andre igen er skabt som fabulerende kunstneriske statements for at gøre os opmærksom på, at kloden og vi – i fællesskab – har en udfordring.

Re-think, Re-use, Re-duce er årets titel og opfordring til medlemmerne om at genbruge og gentænke, hvordan vi designer møbler med lang levetid. I dag forbruger vi allerede 1,7 gange de ressourcer, jorden kan nå at gendanne, og i 2050 er vi 30 % flere mennesker på jorden. Derfor bliver vi nødt til at tænke nyt, omlægge produktioner og ændre adfærd og vaner.

Snedkernes Efterårsudstilling er en forening, som vi er stolte af at eksponere hvert år med en særlig møbeludstilling. Vores medlemmer er en blandet skare af etablerede såvel som yngre arkitekter, designere og producenter, der finder sammen for at udvikle helt nye og ofte eksperimenterende møbler. Årets udstilling er derfor en ambition om at gøre noget. At bidrage til et større fælles bedste ved at skabe møbler, som forholder sig til de aktuelle udfordringer, vi står over for. Vi glæder os til at vise jer årets pragmatiske, fornuftige, men også kunstneriske og atypiske møbelbud, der lægger kimen til fremtidens møbel.

Claus Mølgaard
Formand for Snedkernes Efterårsudstilling

/

Sustainable future perspectives

Re-think
Re-use
Re-duce

Humanity’s main challenge is to look after the planet to make sure it remains liveable for all of us – now and in the future. Meanwhile, our lives seem to continue to get increasingly complex, with global collaborations and new ways of living with a higher degree of mobility. It is at this intersection of developments that this year’s Cabinetmakers’ Autumn Exhibition, Re-think, Re-use, Re-duce, plays out.

We have to look tend our resources well to be able to design and produce furniture for tomorrow’s ways of living. New materials along with the minimization and reuse of existing ones are thus crucial conditions for out continued ability to create interesting expressions. Hemp, eelgrass, wicker, felt, paper, natural rubber, sawdust, plant fibres, textile, glass and aluminium shavings are among the materials this year’s exhibits are designed of.

Tables, chairs shelves and storage are thus based on durable and sustainable solutions. Some of the furniture is multi-functional, some minimizes the use of materials or optimize functionality, while some is created as imaginative artistic statements aiming to impart on us that the planet and we face a common challenge.

Re-think, Re-use, Re-duce is this year’s title and encouragement to the members to reuse and rethink how we can design long-lasting furniture. Today, we are already consuming 1.7 times as many resources as the earth can regenerate, and by 2050 the global population will have grown by 30%. This means that we have to rethink, modify our production methods and change our behaviour and habits.

The Cabinetmaker’s Autumn Exhibition is an association that we are proud to celebrate every year with a special furniture exhibition. Our members are a mixed lot of established as well as younger architects, designers and manufacturers who get together to develop new and often experimental furniture. This year’s exhibition reflects an ambition of making a difference. Contributing to a greater common good by creating furniture that addresses the current challenges we face. We look forward to showing you this year’s pragmatic, sensible as well as artistic and atypical designs that lay the seed for tomorrow’s furniture.

Claus Mølgaard
Chairman of the Cabinetmakers’ Autumn Exhibition

Re-think, Re-use, Re-duce 2019