Snedkernes Efterårsudstilling

S•E

Vertical se 2020 poster final

Snedkernes Efterårsudstilling 2020

Sted / Location:

Tivoli
Vesterbrogade 3
DK – 1630 København V
www.tivoli.dk

Tid / Date:

Udstillingsperiode
21. august 2020 – 4. oktober 2020
/
Exhibition period
21 August – 4 October 2020

Åbent:
Tjek aktuelle åbningstider på
www.tivoli.dk

Priser:
Tjek aktuelle priser på billetter, pakker og Tivolikort på
www.tivoli.dk

Opening hours:
Check current opening hours at
www.tivoli.dk

Admission:
Check current prices of tickets and passes at
www.tivoli.dk

Foto / Photo:

Egon Gade Artwork
www.egongadeartwork.com

Grafik / Graphic:

Tivoli v/Maria Hviid Bengtson
Mønstre / Patterns: Thomas Winkler + Will Gurley
www.tivoli.dk

Udstillingsdesign / Exhibition design:

SE bestyrelse / SE board
www.se-design.dk

Lyssætning / Lightening:

Jesper Kongshaug
www.jesperkongshaug.com

Oversættelse / Translation:

Dorte Herholdt Silver
dortesilver@hotmail.com

Tekst og redigering / Text and edit:

Udstillernes tekster er skrevet af designerne selv, mens alle andre tekster er forfattet af Charlotte Jul.
/
The texts about the individual exhibits were written by the designers themselves. All other texts were written by Charlotte Jul.
www.charlottejul.com

Trykkeri / Printing:

Narayana
www.narayana.dk

Tak til følgende fonde og sponsorer som har ydet støtte til gennemførelsen af udstillingen / We thank the following foundations and sponsors for supporting the exhibition:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden / Augustinus Foundation
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 / Danmarks Nationalbank’s Anniversary Foundation of 1968
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
KrogagerFonden
Scandinavian Tobacco Group´s Gavefond
Statens Kunstfond Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design / Danish Arts Foundation, Committee for Crafts and Design Project Funding
Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF Fonden
Toyota-Fonden / Toyota Foundation
exponent

Under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
/
Under patronage of His Royal Highness Crown Prince Frederik

ABSTRAKTE OG KONKRETE MØBELILLUSIONER

En illusion er ifølge ordbogen forestillingen om en tilstand eller et forhold, man indbilder sig eller håber på - måske som følge af optisk bedrag, ønsketænkning eller en fejltolkning af virkeligheden. Årets SE-udstilling hedder ILLUSIONER og sætter medlemmerne fri til at drømme. Drømme og fortolke bredt og abstrakt sammen med udstillingens konkrete ramme i Tivolis parterrehave. Vores ambition har været at skabe en udstilling, der ikke kun forholder sig stedsspecifikt til Parterrehaven, omgivet af blomsterbede, stauder og rindende vand, men også inviterer de irrationelle og kunstneriske møbeltanker indenfor.

Vi har brug for møbeleksperimenter. Brug for at reflektere og skabe nye hybrider til en verden, der ikke længere er, som vi troede. Nye dagsordener skaber nye udfordringer, nye behov og nye funktionaliteter. Det kan og skal vi være med til at bidrage til som skabende mennesker. Derfor er årets udstilling særligt vigtig, fordi vi står sammen som forening og fællesskab og tager vores opgave alvorligt. En opgave, der handler om at nytænke det eksisterende og træde nye spor for en fremtid, hvor møbler bliver noget andet og måske mere, end de har været. Nye typologier vil se dagens lys sammen med alternative boformer, multifunktionelle løsninger og forskellige måder at bruge møbler på.

Tivoli er i sig selv en illusion - en kunstig verden, som afspejles i vores. Tivoli er skabt til at forføre med sine eksotiske stemninger og arkitektoniske stilarter. Tivoli er et hybridt eventyr med forlystelser, kultur og oplevelser, en oase af fællesskab og nærvær og et scenografisk byrum præget af sin over 175 år lange historie. Vi har igennem længere tid ønsket at udstille i Tivoli, da Haven tiltrækker mange forskellige mennesker og ikke kun et fagligt publikum. Vi omgiver os alle med møbler og design, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. I Tivoli kan Snedkernes Efterårsudstilling formidle møbler og design for alle Havens gæster, og vores håb er, at de begynder at diskutere, hvad møbler overhovedet er, og hvad de skal kunne.

Årets udstilling er derfor på mange måder et poetisk afsæt i møbler, der drømmende søger svar på en fremtid, vi ikke kender, men som fabulerer, afsøger og måske opfinder nye måder at være i den på? Lad os håbe det.

Rigtig god fornøjelse!
Claus Mølgaard, formand for Snedkernes Efterårsudstilling

ABSTRACT AND CONCRETE FURNITURE LILLUSIONS

According to the dictionary, an illusion is a false idea or belief or a deceptive appearance or impression - perhaps stemming from an optical misperception, wishful thinking or a misinterpretation of reality. This year's Cabinetmakers' Autumn Exhibition is titled ILLUSIONS and it gives the members free reins to dream and to engage in broad, abstract interpretations in an interplay with the concrete setting in Tivoli's Parterre Gardens. Our ambition has been to create an exhibition that not only offers a site-specific reading of the Parterre Gardens, with its flower beds, perennials and trickling water, but also welcomes irrational and artistic furniture visions.

We need furniture experiments. Need to reflect and create new hybrids for a world that is no longer what we thought it was. New agendas give rise to new challenges, new demands and new functionalities. As creative makers, we can and should contribute to new solutions. This year's exhibition is particularly important, as we pull together and embrace our responsibility, as association and community. A responsibility to rethink existing approaches and seek new paths towards a future where furniture is something other and, perhaps, more than it has traditionally been. New typological categories will see the light of day along with alternative dwellings and settlements, multi-functional solutions and new ways of using furniture.

Tivoli is in itself an illusion - an artificial world that is reflected in ours. Tivoli is designed to seduce, with exotic settings and architectural styles. Tivoli is a hybrid fairy tale with amusements, culture and magical experiences, a place of beautiful shared moments and a theatrical urban space shaped by the gardens' more than 175-year-long history. We have long dreamt of exhibiting at Tivoli, because the gardens attract a wide audience that goes beyond dedicated furniture enthusiasts. We all live with furniture and design, whether we give it much thought or not. At Tivoli, the Cabinetmakers' Autumn Exhibition can present furniture and design to all the guests who come to the gardens. It is our hope that they will begin to discuss what furniture really is as well as its role and purpose in the world.

In many ways, this year's exhibition is thus a poetic and dream-like take on furniture that searches for answers to a future we do not know - imagining, exploring and perhaps inventing new ways of being in the world? Let's hope so.

Enjoy!
Claus Mølgaard, chairman of the Cabinetmakers' Autumn Exhibition

Illusioner / Illusions 2020

Udstillingen